HS code Import & export

Liên hệ

HS CODE | Description of goods 85299090 | MW ANTENNA DP 18 GHZ 0.6M (PARTS FOR SWITCHING APPARATUS FORTELECOM EQUIPMENT) 85437069 | MW ATTN...

Tình trạng: Còn hàng
Mã hàng: shop
Danh mục:

Chi tiết sản phẩm

HS CODE | Description of goods

85299090 | MW ANTENNA DP 18 GHZ 0.6M (PARTS FOR SWITCHING APPARATUS FORTELECOM EQUIPMENT)

85437069 | MW ATTN FXD 0.18G 0DB P NO:453900200179( PO NO:3800050412)

85437069 | MW ATTN FXD 0.18G 0DB P NO:453900200179( PO NO:4100042217)

85437069 | MW ATTN FXD 0.18G 10DB P NO.453900202119 ( PO NO.4200137974)

85437069 | MW ATTN FXD 0.18G 11DB P NO:453900202216( PO NO:3800050347)

85437069 | MW ATTN FXD 0.18G 11DB P NO:453900202216( PO NO:4100042217)

85437099 | MW ATTN FXD 0.18G 5.0DB, BEPO 4100042215

85437069 | MW ATTN FXD 0.18G 6.0 DB P NO:453900201343( P O NO:4200138030)

85437069 | MW ATTN FXD 0.18G 6.0 DB P NO:453900201343( P O NO:7000005706)

85261000 | MW ATTN FXD 0-12,4G 17DB (ATTENUATOR)PART NO; 453900101724

85332129 | MW ATTN FXD 0-12.4 G 19DB (ATTENUATOR)PART NO; 453900101918

85332129 | MW ATTN FXD 0-12.4G 10DB (ATTENUATOR)PART NO; 453900101045

85369090 | MW ATTN FXD 0-12.4G 10DB(ATTENUATOR)PART NO 453900101045

85332129 | MW ATTN FXD 0-12.4G 10DB(ATTENUATOR)PART NO; 453900101045 ( RADAR PARTS )

85437099 | MW ATTN FXD 0-12.4G 10DB, BEPO 3800045909

85437099 | MW ATTN FXD 0-12.4G 10DB, BEPO 4100036764

85291029 | MW ATTN FXD 0-12.4G 10DBPART NO: 453900101045

85437099 | MW ATTN FXD 0-12.4G 12DB, BEPO 4100036697

85437099 | MW ATTN FXD 0-12.4G 12DB, BEPO 4100036764

85291029 | MW ATTN FXD 0-12.4G 19DB (ATTENUATOR)PART NO: 453900101918

85423900 | MW ATTN FXD 0-12.4G 1DB(ATTENUATOR). PART NO; 453900100172 ( RADAR PARTS )

85437099 | MW ATTN FXD 0-12.4G 1DB, BEPO 3800045909

85437099 | MW ATTN FXD 0-12.4G 1DB, BEPO 4100036764

90303390 | MW ATTN FXD 0-12.4G 20DB (ATTENUATOR)PART NO; 453900102015

85291029 | MW ATTN FXD 0-12.4G 20DBPART NO: 453900102015

85423900 | MW ATTN FXD 0-12.4G 20DBPART NO; 453900102015

85332129 | MW ATTN FXD 0-12.4G 2DB (ATTENUATOR)PART NO: 453900100269

90309090 | MW ATTN FXD 0-12.4G 2DB (ATTENUATOR)PART NO; 453900100269

85437099 | MW ATTN FXD 0-12.4G 2DB, BEPO 3800045909

85437099 | MW ATTN FXD 0-12.4G 2DB, BEPO 4100036697

85437099 | MW ATTN FXD 0-12.4G 2DB, BEPO 4100036764

90309090 | MW ATTN FXD 0-12.4G 30DB (ATTENUATOR)PART NO: 453900102694

85291029 | MW ATTN FXD 0-12.4G 30DBPART NO: 453900102694

85489000 | MW ATTN FXD 0-12.4G 3DB ( ATTENUATOR). PART NO; 453900100366 ( RADAR PARTS )

85261000 | MW ATTN FXD 0-12.4G 3DB (ATTENUATOR)PART NO; 453900100366

85437099 | MW ATTN FXD 0-12.4G 3DB, BEPO 3800045909

85437099 | MW ATTN FXD 0-12.4G 3DB, BEPO 4100036764

90309090 | MW ATTN FXD 0-12.4G 40DB (ATTENUATOR)PART NO: 453900102888

85437099 | MW ATTN FXD 0-12.4G 5DB, BEPO 4100036697

85437099 | MW ATTN FXD 0-12.4G 5DB, BEPO 4100036764

85261000 | MW ATTN FXD 0-12.4G 6DB (ATTENUATOR)PART NO; 453900100657 ( RADAR PARTS )

85291029 | MW ATTN FXD 0-12.4G 6DBPART NO: 453900100657

85437099 | MW ATTN FXD 0-12.4G 7DB (ATTENUATOR). PART NO; 453900100754 ( RADAR PARTS )

85332129 | MW ATTN FXD 0-12.4WG 20DB (ATTENUATOR)PART NO; 453900102015

85332129 | MW ATTN FXD 0-18 18DBPART NO: 453900202992

85423900 | MW ATTN FXD 0-18G (ATTENUATOR)PART NO; 453900201343 ( RADAR PARTS FOR R & D PURPOSE )

85437069 | MW ATTN FXD 0-18G 0DB P NO:453900200179( PO NO.4200138030)

85437069 | MW ATTN FXD 0-18G 1.0DB P NO:453900200373( PO NO: 4100033169)

85437069 | MW ATTN FXD 0-18G 10 DB P NO:453900202119( PO NO;7000003028)

85334090 | MW ATTN FXD 0-18G 10DB

85423900 | MW ATTN FXD 0-18G 10DB (ATTENUATOR)PART NO; 453900400387 ( RADAR PARTS FOR R & D PURPOSE )

85437069 | MW ATTN FXD 0-18G 10DB P NO.453900202119( PO NO.7000004576)

85437099 | MW ATTN FXD 0-18G 10DB, BEPO 3800050409

85332129 | MW ATTN FXD 0-18G 15DBPART NO: 453900202604

85437099 | MW ATTN FXD 0-18G 18DB(ATTENUATOR). PART NO; 453900202992 ( RADAR PARTS )

85437069 | MW ATTN FXD 0-18G 2.0 DB P NO:453900200567( PO NO;4100033168)

85423900 | MW ATTN FXD 0-18G 2.0DB (ATTENUATOR). PART NO; 453900200567 ( RADAR PARTS )

85423900 | MW ATTN FXD 0-18G 2.0DB (ATTENUATOR). PART NO; 453900200567 ( RADAR PARTS FOR R & D PURPOSE )

85423900 | MW ATTN FXD 0-18G 2.0DB. PART NO; 453900200567 ( RADAR PARTS )

85334090 | MW ATTN FXD 0-18G 20DB

85489000 | MW ATTN FXD 0-18G 20DB ( ATTENUATOR). PART NO; 453900203186 ( RADAR PARTS )

85437099 | MW ATTN FXD 0-18G 20DB, BEPO 3800045829

85437069 | MW ATTN FXD 0-18G 3.0 DB P NO:453900200761( PO NO;4100033168)

85334090 | MW ATTN FXD 0-18G 3.0DB

85489000 | MW ATTN FXD 0-18G 3.0DB ( ATTENUATOR). PART NO: 453900200761 ( RADAR PARTS )

85334090 | MW ATTN FXD 0-18G 4.0DB

85423900 | MW ATTN FXD 0-18G 5.5DB (ATTENUATOR). PART NO; 453900201246 ( RADAR PARTS )

85332129 | MW ATTN FXD 0-18G 5.5DBPART NO: 453900201246

85334090 | MW ATTN FXD 0-18G 6.0DB

85332929 | MW ATTN FXD 0-18G 6.0DB (ATTENUATOR)PART NO; 453900201343

85437069 | MW ATTN FXD 0-18G 6.0DB P NO:453900201343( PO NO;7000003028)

85437099 | MW ATTN FXD 0-18G 6.0DB, BEPO 3800050409

85423900 | MW ATTN FXD 0-18G 6.0DB. PART NO; 453900201343 ( RADAR PARTS )

85334090 | MW ATTN FXD 0-18G 8.0DB

85437069 | MW ATTN FXD 0-18G ODB P NO:453900200179( PO NO: 4100032923)

85437069 | MW ATTN FXD O-18G 4. 0DB P NO.453900200955 ( PO NO. 4200137974)

85437069 | MW ATTN FXD O-18G 4.0DB P NO.453900200955 ( PO NO. 7000005677)

85437069 | MW ATTN FXD O-18G 8.0DB P NO.453900201731 ( PO NO. 7000005677)

85169000 | MW LIGHT COVER ASSY. MIDEA - EPBI MW 340 - SPARE PARTS FOR OVENS - 5 PCS PER PCS 0.40 USD

85437069 | MW MPA 0.5-2G 41D8 3DB 30DBM P NO:456172010116( PO NO:4100036746)

85437069 | MW MPA 0.5-2G 41DB 3DB 30 DBM P NO:456172010116( PO NO:3800043903)

85437069 | MW MPA 0.5-2G 41DB 3DB 30DBW P NO;456172010116( PO NO:3800043903)

85437069 | MW POWER DIVIDER 2W 0.5 -2G 4W 20DB P NO:454572180192( P O NO: 3800045889)

85437069 | MW POWER DIVIDER 2W.0.5 -2G 10W 20DB P NO.454572410276( PO NO.4100034843)

85437069 | MW POWER DIVIDER 4W 0.5-2G 4W 20DB P NO:454572380691( PO NO: 3800045889)

85369090 | MW TERMINAL P/N 0.5W DC-18G 1.30

85437069 | MW TERMN 50 0.5W DC -18G 1.05 P NO.455572180158( PO NO.4100034897)

85437069 | MW TERMN 50 0.5W DC-18G 1.05 P NO.455572180158( PO NO.7000004258)

85437069 | MW TERMN 50.0.5W OC-18G 1.05 P NO.455572180158( PO NO.7000004258)

85369090 | MW TERMN SMA 50 OHMS 0-18G (TERMINATION) P/NO. TG150-50

85441110 | MW;0.125;G4;NC;155DEGC;MW79;UL (MFR FOR TRANSFORMER)

85444299 | MW;0.224MM;G3;NC;155DEGC;MW79;UL (MFR OF TRANSFORMER)

85441190 | MW;0.265;G1;NC;180 DEG C;MW82;UL (MFR FOR TRANSFORMER)

85444299 | MW;0.315;G1;NC;155DEGC;MW79;UL(MFR OF TRANSFORMER)

85291099 | MW021187 HUAWEI MW ANTENNA SP 15 GHZ 0.3M (FOC SHIPMENT)

85291099 | MW021188 HUAWEI MW ANTENNA SP 15 GHZ 0.6M (FOC SHIPMENT)

85238020 | MW072033 HUAWEI 18 GHZ _1+0_HOP SW (2048QAM)(IT SOFTWARE INCD FORM )(CAPTIVE CONSUMTION)(FOR CELLULAR TELEPHONY NETWORK

85238020 | MW072034 HUAWEI 23 GHZ _1+0_HOP SW (2048QAM)(IT SOFTWARE INCD FORM )(CAPTIVE CONSUMTION)(FOR CELLULAR TELEPHONY NETWORK

85176290 | MW073079 HUAWEI-INSTALLATION MATERIAL FOR RTN950A WITH 1 155MBPS(0) IDU (FOC SHIPMENT)

85176290 | MW073087 HUAWEI-INSTALLATION MATERIAL WITHOUT IF CARD FOR 15 GHZ_1+0 MW HOP (FOC SHIPMENT)

Thêm đánh giá

Post a Comment

Sản phẩm tương tự

-->